Współpraca na linii wierzyciel – firma windykacyjna może być prowadzona wedle jednego z czterech wariantów. Poznajcie kwartet wersji umów windykacyjnych!

Windykacja polubowna na zlecenie

Wierzyciel i firma windykacyjna podpisują dokument, na mocy którego windykator będzie się starał odzyskać należność w sposób polubowny (np. stosując negocjacje, wysyłając monity). Dobrowolne rozwiązanie sprawy zadłużenia wymaga elastyczności i chęci osiągnięcia kompromisu przez obie strony. Jest ono także obopólnie korzystne – zakończenie sprawy na etapie polubownym może zapobiec dodatkowym kosztom i przedłużeniu procesu wynikających z przekazania sprawy na drogę sądową.

Windykacja na zlecenie

Jest to typ windykacji adresowany do firm, które nie mogą przelać wierzytelności na trzeci podmiot, np. z powodu zapisanego w kontrakcie zakazu cesji. W tej wersji Klient pozostaje formalnym wierzycielem dłużnika, ale działania w jego imieniu realizuje windykator. Ta forma współpracy może obejmować postępowanie polubowne, sądowe i komornicze.

Windykacja powiernicza

Podmiot windykujący przejmuje prawo do długu na czas prowadzenia działań windykacyjnych. Zmiana wierzyciela daje firmie windykacyjnej szerokie pole do popisu i może przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy. Po zakończeniu swojej pracy windykator przekazuje należność Klientowi po potrąceniu prowizji za usługę.

Windykacja powiernicza z zaliczką

Jest alternatywną wersją windykacji powierniczej. W tym przypadku windykator, po parafowaniu umowy, a przed rozpoczęciem swoich działań, wypłaca Klientowi zaliczkę pozwalającą mu utrzymać cash flow pod kontrolą. Po odzyskaniu długu firma windykacyjna wypłaca Klientowi jego pieniądze, a kwota jest pomniejszana o prowizję i wypłaconą już wcześniej zaliczkę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Rodzaje windykacji – do czterech odlicz! – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It